Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych jest U4 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Dra Witolda Chodźki 25 lok. U6, 20-093, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416659, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 946-263-91-90.

Administrator danych ustalił punkt kontaktowy dla Klientów, których dane osobowe dotyczą:
Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Informacji
ul. U4 Sp. z o.o., ul. Chodźki 25 lok. U6, 20-093 Lublin
tel. 533 307 555
e-mail: pzoi@ubezpieczeniau4.pl

2. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych powierzanych przez Klientów, opracowana i wdrożona została dokumentacja bezpieczeństwa danych osobowych, określająca działania i zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich bezpieczeństwa poprzez ustalenie praw, reguł, procedur i praktycznych doświadczeń regulujących sposób ich zarządzania, ochrony i dystrybucji wewnątrz firmy, jak i w kontaktach z otoczeniem.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie:

– wyrażonej zgody na przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą,
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Postanowienia szczegółowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych gromadzonych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – przekazanych przez Klientów tj. ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych do otrzymania świadczenia, a także osób będących potencjalnymi Klientami:

– osób ubezpieczonych – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
– osób ubezpieczających – na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia,
– uprawnionych do otrzymania świadczenia – na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest wykonanie umowy ubezpieczenia,
– potencjalnych klientów są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą, przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest zawarcie umowy ubezpieczenia,
– osób składających reklamacje – na podstawie przepisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

2. Dane osobowe mogą zostać uzyskane w zakresie i celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz rozpatrywania roszczeń od:
– innych ubezpieczycieli,
– podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego Funduszu Zdrowia,
– Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
– Sądu, prokuratury, Policji oraz innych organów i instytucji.

3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w tym innym ubezpieczycielom oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

4. Dane osobowe podlegać będą profilowaniu tj. na formie niezautomatyzowanego (lub zautomatyzowanego) przetwarzania danych osobowych, za pomocą której dokonywana będzie ocena czynników osobowych Klienta, w celu uzupełnienia/poszerzenia ochrony ubezpieczeniowej.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do przenoszenia danych.

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.